ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018

Nhà trường chưa nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, các thông tin đăng ký dưới đây nhằm đăng ký thông tin để được nhà trường tư vấn tuyển sinh giúp các bạn thí sinh có thêm thông tin về tuyển sinh Đại học hệ chính quy của nhà Trường.
  
   
 Họ và tên:
 Giới tính:  
 Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm)
 Số CMND hoặc số thẻ căn cước :
 
Hộ khẩu thường trú:
Tỉnh/thành phố: Quận/huyện:
 Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển:
 Điện thoại:
Email:
 Khu vực:
Đối tượng ưu tiên: 
Nguyện vọng đăng ký xét tuyển:
Ngành đăng ký xét tuyển: