ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
  
 Họ và tên:
 Giới tính:  
 Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm)
 Số CMND hoặc số thẻ căn cước :
 
Hộ khẩu thường trú:
Tỉnh/thành phố: Quận/huyện:
 Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển:
 Điện thoại:
Email:
 Khu vực:
Đối tượng ưu tiên: 
Nguyện vọng đăng ký xét tuyển:
Ngành đăng ký xét tuyển:  
Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển:  
Tương ứng với tổ hợp môn đăng ký thí sinh ghi rõ điểm trung bình của các môn trong 2 học kỳ năm lớp 12 theo bảng dưới đây.
Học kỳ Môn 1 Môn 2 Môn 3
Lớp 12 Học kỳ 1
Học kỳ 2