ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Trang đăng ký xét tuyển bằng điểm học bạ
  
 Họ và tên:
 Giới tính:  
 Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm)
 Số CMND hoặc số thẻ căn cước :
 
Hộ khẩu thường trú:
Tỉnh/thành phố: Quận/huyện:
 Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển:
 Điện thoại:
Email:
 Khu vực:
Đối tượng ưu tiên: 
Dân tộc:  
Học lực:  
Hạnh kiểm:  
Ngành đăng ký xét tuyển:  
   
 
Thí sinh chọn xét tuyển theo phương thức nào xin nhập điểm ứng với phương thức đó.
Điểm thí sinh nhập theo định dạng x.y (ví dụ 8.1)
Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển:
  XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM TRUNG BÌNH TỔ HỢP 3 MÔN  
Môn 1 Môn 2 Môn 3
     

XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ NĂM
Lưu ý: Phương thức xét tuyển theo điểm trung bình cả năm hông áp dụng cho ba ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật
Điểm trung bình cả năm