ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2016
  
 Họ và tên:
 Giới tính:  *
 Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm)
 Số chứng minh nhân dân:
 Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển:
 Điện thoại:
Email:
 Khu vực:
Đối tượng ưu tiên: 
Nguyện vọng đăng ký xét tuyển:  *
Ngành đăng ký xét tuyển:  *
Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển:  *
Tương ứng với tổ hợp môn đăng ký thí sinh ghi rõ điểm trung bình của các môn trong 2 học kỳ theo bảng dưới đây.
Học kỳ Môn 1 Môn 2 Môn 3
Lớp 12 Học kỳ 1
Học kỳ 2