ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Trang đăng ký xét tuyển sẽ chính thức hoạt động từ 01/06/2018
  
 Họ và tên:
 Giới tính:  
 Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm)
 Số CMND hoặc số thẻ căn cước :
 
Hộ khẩu thường trú:
Tỉnh/thành phố: Quận/huyện:
 Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển:
 Điện thoại:
Email:
 Khu vực:
Đối tượng ưu tiên: 
Ngành đăng ký xét tuyển: